Bakgrund

DiaNa - kommunikationsträning startades 2001 genom ett beslut i programrådet för Naturvetarprogrammets inriktningar biologi, kemi och geovetenskap. Det har sedan tidigare funnits ett gott samarbete mellan de tre ämnena och studenterna läser en del gemensamma kurser, det föll sig därför naturligt att samarbeta inom DiaNa.

Kommunikativ förmåga efterfrågas

Alla naturvetare behöver kommunicera sina kunskaper i sitt arbete. På naturvetarutbildningar gör man ofta skriftliga redovisningar, muntliga presentationer och projektarbeten, men oftast utan att aktivt utveckla dessa färdigheter. Både arbetsgivare, yrkesverksamma naturvetare och studenter har länge önskat att naturvetarutbildningarna skulle innehålla mer träning i muntlig och skriftlig kommunikation och i att samarbeta i grupp.

-Detta är helt klart ett bra initiativ, det motsvarar den stora efterfrågan på dessa färdigheter som finns inom arbetslivet medan utbildningen fortfarande ger lika djupa ämneskunskaper. Vi på AstraZeneca ser fram emot att få träffa dessa kemister och biologer i framtiden!, uttalande från Hans Lundgren, högskoleansvarig på AstraZeneca när DiaNa startades 2001.

Enheten för kvalitet och utvärdering genomförde hösten 2004 en enkät riktad till biologer som tog examen från Uppsala universitet åren 2001-2002. Där framkom att de flesta var mycket nöjda med sin utbildning men att den borde ha innehållit mer av just kommunikationsträning. Att det fanns ett behov av förbättrad kommunikationsträning när DiaNa startade var tydligt. Inom DiaNa - kommunikationsträning har två enkäter genomförts. En riktad mot lärare och en mot studenter:

Studentenkät 2005
Lärar/handledarenkät 2006

Inspiration från när och fjärran

Alverno College i Milwaukee, Wisconsin, är ett kvinnocollege som fått stor uppmärksamhet i USA och som fått flera fina utmärkelser för sin grundutbildning. Vid Alverno College utgår man från åtta olika färdigheter som studenterna behöver kunna för att använda sina ämneskunskaper i olika typer av verksamheter och situationer. I varje kurs, oavsett inom vilket ämnesområde, tränas dessa färdigheter systematiskt. Alverno har sedan början av 1970-talet arbetat fram effektiva arbetsformer för färdighetsträning. Ett studiebesök där gav prefekterna för Kemiska institutionen och Institutionen för biologisk grundutbildning den tändande gnistan för att starta DiaNa - kommunikationsträningt. Alvernos systematiska metod har använts som förebild och inspirationskälla vid utformningen av vår egen verksamhet.

Modellen för det praktiska genomförandet av muntliga presentationer har vi hämtat från betydligt närmare håll. Under diskussionerna inför att DiaNa startade konsulterades Britt Backlund, mångårigt verksam på Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet och författare till flera böcker om muntlig kommunikation. Hon kom också att ingå i DiaNas arbetsgrupp och hennes handledarmodell och synsätt har präglat DiaNa från första början.

DiaNa tog sitt avstamp i en lärardag där många lärare deltog bl.a. i att utforma den första varianten av återkopplingsformulär för texter. Både lärare och studenter har hela tiden varit delaktiga i utvecklingsarbetet.