Handledarkurser

Det är de ordinarie lärarna som agerar kommunikationshandledare på sina kurser. Vår strävan är att alla som handleder kommunikationsövningar och ger återkoppling ska ha gått handledarutbildning. Dessa handledarutbildningar, en för handledning av muntliga presentationer, en för textkommentering och en för handledning av grupparbeten, har utvecklats i samarbete med språkvetare/kommunikationskonsulter resp. en sociolog/grupputvecklingskonsult. Kurserna leds också av specialister. Handledarutbildningarna är nyckeln för att skapa samsyn och bygga upp kompetensen hos lärarkåren, och de ger lärarna den trygghet de behöver för att kunna fungera bra även i rollen som kommunikationshandledare.

Det är mycket vanligt att lärare inte anser sig lämpliga som kommunikationshandledare eftersom de inte har specialstuderat kommunikation. Faktum är dock att en språkvetare inte skulle kunna hjälpa våra studenter att få fram sitt naturvetenskapliga ämnesinnehåll lika bra som en erfaren naturvetare kan. Man måste kunna ämnet för att kunna kommunicera det effektivt. I de fall där externa handledarutbildade resurspersoner hjälper till som kommunikationshandledare på en kurs behöver en ämneskunnig lärare ändå vara med för att ge återkoppling på ämnesinnehållet.

Kurserna är kostnadsfria och vänder sig i första hand till doktorander, lektorer och forskare som arbetar med undervisning i naturvetenskapliga ämnen. Sedan 2016 ges den skriftliga och muntliga kursen av TUR, Fakultetens univerisitetspedagogiska råd.

Intyg

Det måste ha ett meritvärde att ha gått utbildningen, därför utfärdas alltid intyg som kan användas för lärarens pedagogiska meritportfölj. Intyg att lägga till den pedagogiska meritportföljen delas ut efter genomgången kurs.

Handledarkurs för "Aktiva studenter i grupp"

"Aktiva studenter i grupparbeten"

Kurs ges på höstterminen av Enheten för universitetspedagogik. Kursen ges på svenska.

Schemabunden undervisning ca 3,5 dag plus deltagarnas enskilda grupparbete (lite drygt en dag) och individuellt arbete (litteraturstudier, en dag).

Anmälan sker på Enheten för universitetspedagogiks hemsida.

Redovisningar: Grupparbete med fördjupning, planering av grupparbetsmetodik, övningar och medverkan i undervisningen.

Innehåll: verktyg för start, genomförande, examination och uppföljning av grupparbeten, introduktion till grupparbete, gruppdynamik, handledning, examination.