Mål

Det övergripande målet för DiaNa kommunikationsträning är att ge studenterna en god förmåga att:

 • kommunicera sina ämneskunskaper i tal och skrift, både i vetenskapliga/professionella och populära sammanhang samt kommunicera inom projektarbeten och projektledning
 • använda sina ämneskunskaper i samverkan med andra inom och utom det egna ämnesområdet.

Detta uppnås genom att systematisk färdighetsträning i muntlig och skriftlig kommunikation samt interaktion i grupp ska integreras i alla kurser på de naturvetenskapliga grundutbildningarna i biologi, geovetenskap, fysik och kemi, samt inom civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik.

Specificerade mål

 1. Kommunikationsövningarna ska vara relevanta för studenternas ämneskunskaper på respektive kurs, d.v.s. ämnesintegrerade.

 2. Det ska ske en progression av studenternas kommunikationsförmåga under utbildningen.

 3. Studenternas förmåga att ge och ta emot konstruktiv återkoppling ska utvecklas under utbildningen.

 4. Studenternas förmåga att använda självreflektion som verktyg för egen utveckling ska utvecklas under utbildningen.

 5. Alla studenter ska ha möjlighet att utveckla sin kommunikationsförmåga oavsett förkunskaper.

 6. Alla lärare och assistenter som handleder kommunikationsövningar ska i möjligaste mån erbjudas handledarutbildning innan sin första handledarinsats.

 7. Handledarna ska få tillräckligt med stöd för att känna sig säkra i handledarrollen.

 8. Alla berörda lärare och assistenter ska kontinuerligt få information om hur kommunikationsträningen fortskrider.

 9. DiaNa skall kontinuerligt följas upp och utvärderas.

 10. Det skall finnas ett system för dokumentation som synliggör studenternas utveckling som kommunikatörer.

 11. Det ska finnas rutiner och strukturer för att skapa och upprätthålla en hög kvalitet på kommunikationsträningen. Dessa ska vara inbyggda som en naturlig del i utbildningsverksamheten.

 12. DiaNa koordinatorerna ska genomföra Studentkonferensen årligen (hösttermin).