Hur vi gör och varför

Studenterna får under första året en teoretisk introduktion till både muntlig presentation och till vetenskapligt skrivande. De två grundstenarna i kommunikationsträningen är dock att studenterna får återkoppling på genomförda prestationer och gör en självvärdering efteråt. Dessa finns med i vissa utvalda kommunikationsmoment som ingår i kurserna. Återkopplingen innebär att studenterna får kommentarer, inte bara på ämnesinnehållet, utan även på hur ämnesinnehållet presenterades. Genom detta arbetssätt får studenten kontinuerligt konkreta bilder av vad som fungerar bra och vad som bör förbättras i presentationer eller arbetssätt (i gruppinteraktionsövningarna). Självvärderingen innebär att studenten reflekterar över sin insats och över återkopplingen som hon/han fått och väljer något område att förbättra till nästa gång. Genom återkoppling och självreflektion stimuleras studenterna till en aktiv personlig utvecklingsprocess där de själva tar ansvar för sin utveckling.

Studenternas utveckling följs upp under utbildningens gång. Studentens självvärderingar och vissa texter, videofilmade presentationer m.m. från de genomförda kommunikationsövningarna sparas i en personlig kommunikationsträningsportfölj i Studentportalen. Varje student träffar en handledare för ett personligt samtal om sin kommunikationsträning vid två tillfällen under sin utbildning, vanligen i mitten av utbildningen. Som grund för dessa samtal används dokumentationen i portföljen.

Arbetsgången är enkel:

  1. Studenterna genomför en uppgift (muntlig, skriftlig, gruppinteraktion)
  2. Återkoppling från lärare och medstudent(er)
  3. Självvärdering och dokumentation
  4. Uppföljning under utbildningens gång