Återkoppling

Återkoppling möjliggör utveckling

För att kunna utvecklas och bli bättre på något måste man först veta vad som kan bli bättre och hur. Det kan man få reda på genom att få återkoppling (eng. feedback), alltså att man får kommentarer inte bara på ämnesinnehållet utan även på hur ämnesinnehållet kommunicerades. Återkoppling är därför centralt i träningen av kommunikativ förmåga.

Tyngdpunkten i återkopplingen ligger hela tiden på att lyfta fram det som är positivt och bra. Dessutom ges personliga utvecklingsförslag så att varje student hela tiden får hjälp att utvecklas vidare. Detta arbetssätt skapar en mycket trygg atmosfär under övningarna och många studenter känner att deras självförtroende ökar och nervositeten minskar i presentatörsrollen redan under första terminen!

Man kan utvecklas även genom att ge återkoppling till andra – när man lär sig identifiera vad som är bra och varför hos någon annan eller hur det skulle ha kunnat bli ännu bättre, ökar man sin medvetenhet om hur man själv kan/bör göra. I och med att studenterna ger varandra återkoppling får de också träning i att fungera som rådgivare och i diskussioner. Genom att i konstruktivt formulerade meningar tvingas sätta ord på sina iakttagelser av sina kamraters presentationer, förstärks denna medvetenhet ytterligare och kan leda till en självreflekterande process.

Våra studenter får under första året ett introduktionspass om att ge och få återkoppling. På seminariet diskuterar man hur återkoppling bör ske och hur man tar till vara den återkoppling man fått. Detta har visat sig nödvändigt för att få en bra kvalitet på återkopplingen.

Återkopplingen kan göras på många olika sätt men vi försöker hålla oss till att i den muntlig kommunikations-övningen sker återkopplingen huvudsakligen muntligt, för den skriftliga sker den skriftligt. Vi har utarbetat återkopplingsformulär för muntlig och skriftlig kommunikation som åhörarna/läsarna fyller i och lämnar till talaren/författaren direkt efter övningen. Man kan använda opponenter, där enskilda studenter eller grupper av studenter kritiserar varandras prestationer.

Hur man ger återkoppling

Vi använder den enkla och trevliga modell vid återkopplingen som alltid börjar med att formulera vad som är bra med en insats. Detta ska beröra både ämnesinnehållet och formen. Efter det formuleras saker som kan förbättras i konkreta förbättringsförslag. De senare kan formuleras som frågor till studenten. Återkopplingen ska ske så snart som möjligt efter att studentens arbetsinsats är klar. Den ska vara direkt, ärlig och konstruktiv, utgå från återkopplaren själv, alltså uttryckas i jag-form. Dessutom ska utvecklingsförslagen vara formulerade i positiva ordalag, så att man säger t.ex. ”titta på åhörarna oftare” istället för ”titta inte i golvet”. Då kan det vändas till en positiv upplevelse att man faktiskt tittade på åhörarna två gånger, istället för en negativ upplevelse att man ”tittade i golvet nästan hela tiden – igen”.

Läs om hur vi jobbar med återkoppling rent konkret under respektive kommunikationsform