Integration av kommunikationsövningar

Kommunikationsträningen är helt ämnesintegrerad och övningar integreras i undervisningsmoment på befintliga kurser. Det vi gör när vi integrerar en kommunikationsövning i en kurs är i de flesta fall att vi tillför återkoppling och självvärdering på ett existerande kommunikationsmoment i kursen. I en del fall har formatet anpassas i större eller mindre utsträckning för att uppnå rätt nivå och svårighetsgrad på färdighetsträningen. På vissa kurser, där det varit lämpligt, har även helt nya kommunikations-moment införts. Vi för alltid en dialog med den kursansvarige läraren för att hitta en bra lösning och utgångspunkten är alltid att det är ämneskunskaperna som ska kommuniceras och demonstreras. Kommunikationsövningarna ingår därför som en lika naturlig del i kurserna som t.ex. laborationer, föreläsningar och lektioner.

Nya utmaningar genom hela utbildningen

Nivån på kommunikationsträningen höjs hela tiden genom utbildningen. I början av utbildningen görs enklare övningar som korta presentationer inför små grupper eller korta texter med lägre språkliga krav. Senare blir det längre presentationer inför större grupper och högre krav på texterna. Längre fram i utbildningen kommer det in övningar som kan handla om vetenskapliga rapporter, problemlösande samtal, populärvetenskapliga texter, diskussioner och argumentation, allt kopplat till det ämne man läser. Resultatet av flera års utbildning blir kompetenta naturvetare som är duktiga på att kommunicera i tal och skrift och att samarbeta i grupp. Det är vår övertygelse att morgondagens främsta företrädare för naturvetenskapen kommer att utbildas i Uppsala!

Helhetssyn

När vi integrerar en kommunikationsövning i en kurs tar vi även hänsyn till vilken träning studenterna har fått innan de kommer till kursen. Om det finns många muntliga presentationer på tidigare kurser bör man t.ex. välja att träna förmågan att skriva populärvetenskapliga texter eller bidra konstruktivt i vetenskapliga diskussioner istället för att ha ytterligare en muntlig presentation. På så sätt försöker vi bygga in variation och nivåstegring i systemet så att det blir en bra helhet för studenterna oavsett vilken inriktning de väljer.

Logistik

Att tillföra strukturerad återkoppling kan innebära att mer lärartid går åt till detta. För att arbetsbördan inte ska öka försöker vi hitta sätt att låta studenterna ta ansvar för en större del av kunskapsinhämtningen i samband med kommunikationsmomenten så att läraren kan minska sin arbetsbörda på andra moment. Detta ligger i linje med pedagogikforskningen, som förespråkar att lärarna ägnar mindre tid till katederundervisning och mer tid till att utforma bra arbetsuppgifter som studenterna får jobba med själva.

För att synliggöra kommunikationsträningen för studenter och lärare har programrådet beslutat att skriva in en passus om den i kursplanerna för alla kurser som har infört återkoppling och självvärdering. Kursplanerna är formellt bindande för lärare.