Skriftlig presentation

En naturvetare ska kunna skriva för flera olika målgrupper. Naturvetare ska kunna använda språket och konventionerna för vetenskapligt skrivande när de skriver för andra naturvetare, men även kunna skriva om naturvetenskapliga idéer och processer för andra än naturvetare.

Att skriva effektivt är en eftertraktad färdighet. Professionellt skrivande innehåller bland annat att man omarbetar texten flera gånger. När studenterna skriver texter lämnar de först in en första version som de får textkommentarer på textens innehåll, struktur, språk och kommunikationsnivå. Studenten får därigenom hjälp av medstudenter och lärare att identifiera vad i texten som fungerar bra och vad man bör omarbeta för att budskapet lätt ska nå fram till läsaren. Därefter omarbetar studenten texten och lämnar in en slutversion till läraren. Uppgifterna som studenterna får kan vara av olika slag, form och längd (faktatexter, vetenskapliga rapporter, sammanfattningar, skrivna på svenska eller engelska, poster, webbsida m.m.). Baserat på textkommentarerna gör studenten sedan en självvärdering.

Teori och praktik

Studenterna får en kort utbildning om skriftlig kommunikation det första året av lärare från Institutionen för nordiska språk. Det rör sig för närvarande om 8 timmars lektioner och syftet är att höja den teoretiska medvetenheten hos studenterna och för att preparera dem för att kunna kommentera varandras texter. Detta görs i samband med en kemiuppsats så att skrivandet är aktuellt när undervisningen sker. Det är ämnesinnehållet som är viktigt i den skrivna texten men om den presenteras i en dålig form tappar läsaren förtroendet för författarens budskap. Form och innehåll är lika viktiga för att texten ska kunna förmedla det budskap man vill ge.

Det är ämnesinnehållet som står i fokus och formen, den skrivna texten, ska förmedla det man vill få fram om ämnet. Det innebär att man inte behöver vara språkexpert för att ge konstruktiva synpunkter på den skrivna texten. För att kunna kommunicera ämnet behöver man ämneskunskaper och för att ge relevanta och viktiga kommentarer krävs också ämneskunskaper. Återkopplingen ges av studentkamrater och läraren med hjälp av textkommentarer som fylls i på ett särskilt utformat formulär. Vi undviker att göra rättningar direkt i texten – studenten härskar över sin egen text.

Återkoppling på texter

När man jobbar med skrivuppgifter läser en medstudent och en handledare texten och fyller i ett särskilt formulär för textkommentar som finns på dokumentsidan. Därefter använder författaren återkopplingen för att göra en omarbetning av texten innan den slutliga versionen lämnas in. Detta ger en träning och förhållningssätt inför kommande, professionella, arbetsuppgifter där författande av texter ingår.

Syftet med återkopplingen är att studenten ska få hjälp att utvecklas till en god skribent som skriver bra texter av sig själv, inte att texten måste vara perfekt när den lämnas in. Återkopplingen lyfter fram vad som fungerar bra i texten samt ge förslag på hur texten och skrivprocessen kan bli bättre.

Formuläret för textkommentar är utformat för att fokusera uppmärksamheten på några av textens viktigaste aspekter, som avgör om texten upplevs som bra eller inte. De aspekter vi har valt är sammanhang, innehåll, struktur och disposition, språk och målanpassning. Dessa återspeglar skrivprocessen enligt en modell som språkforskarna använder och som kallas texttriangeln. När studenterna gör sin självvärdering reflekterar de också över skrivprocessen som helhet. Självvärderingen görs i det digitala portföljsystemet.

Exempel på övningsform för skriftliga presentationer

De skriftliga uppgifterna varieras med avseende på texttyp, omfattning, målgrupp, språk (svenska, engelska) och svårighetsgrad. Genom att ha olika typer av övningar på olika kurser under utbildningens gång, försöker vi täcka de vanligast förekommande varianterna: avgränsade inlämningsuppgifter, laborations- och fältrapporter, mer specialiserade rapporter och pm som livscykelanalyser och naturvårdsplaner, (–referat av föreläsning–), poster, webbsida, (–minnesanteckningar/protokoll från seminarier eller möten–), examensarbete/vetenskaplig publikation mm.

I den mån det är möjligt bör skrivuppgifter vara individuella. De får gärna gå ut på att inte bara söka och sammanställa information om utan även att förklara komplexa sammanhang. Studenternas motivation att ta uppgiften på allvar ökar avsevärt om ämnena är väl integrerade i kursinnehållet och är ’tentarelevanta’. Detta kan åstadkommas t.ex. om studenternas texter kommer att utgöra kurslitteraturen för någon del av kursen.

Hur en skrivövning brukar läggas upp rent praktiskt på en kurs 

0. Studenterna får i god tid uppgiften med en tydlig instruktion om vad som förväntas, ämnesmässigt och textmässigt. Tydlig information i god tid skapar trygghet. De bör också uppmanas att titta i sin portfölj för att se vad de åtog sig att utveckla från förra skrivövningen och använda utvecklingsstegen under skrivprocessen.

1. Sluttid för inlämning av version 1 av texten i två exemplar (ett till handledaren, ett till en medstudent).
Mellantid för kommentering: Studenter och handledare ger återkoppling m.h.a. formulär för textkommentar. Ingen bör återkoppla till den som de själva får återkoppling från. Både studenter och lärare/assistenter bör också ha fått en introduktion till hur skrivande funkar, hur man ger återkoppling och hur övningen kommer att gå till i praktiken.

2. Sluttid för lämnande av återkoppling
(1,5-2 dagar efter 1. brukar vara lagom, beroende på hur mycket de har att göra parallellt).
Mellantid för omarbetning: Studenterna omarbetar sina texter med hjälp av återkopplingen. Därefter fyller de i ett självvärderingsformulär där de sammanfattar återkopplingen och reflekterar lite kring vad de har lärt sig, vad som funkade bra och vad de vill utveckla i sitt skrivande till nästa gång.

3. Sluttid för inlämning av slutversionen och självvärderingen
(1,5-2 dagar efter 2. brukar vara lagom, beroende på hur mycket de har att göra parallellt). Självvärderingsformuläret hamnar tillsammans med slutversionen av texten i deras personliga portfölj. Vid inlämningen är det lämpligt att datorsalar är bokade så att de kan lägga upp sina slutversioner och självvärderingar direkt.