Självvärdering

Självvärdering stimulerar till utveckling

Återkoppling är nödvändigt för att få kunskap om styrkor och utvecklingsmöjligheter. Men för att återkopplingen ska leda till en faktisk utveckling behöver den förvaltas på ett konstruktivt sätt av mottagaren. Hos oss stimuleras studenterna till detta genom att de gör en uppföljning/självvärdering av sin prestation i samband med de moment, där man valt att även jobba medvetet med utveckling av kommunikationsfärdigheterna. Förmågan att reflektera, att utvärdera sina egna insatser med hjälp av givna kriterier, är kärnan i självvärdering. Studenterna får alltså träning både i att kommunicera sina ämneskunskaper och i att självvärdera sina prestationer. Detta tror vi fostrar studenterna till ett aktivt och ansvarstagande förhållningssätt till sin egen kunskap, vilket är grunden för livslångt lärande.

Självvärdering i praktiken

Efter det att varje enskild student fått återkoppling från såväl medstudenter som lärare sammanställer hon/han de synpunkter som kommit fram och gör utifrån detta material en självvärdering. Självvärderingen är formaliserad och innehåller inte bara uppföljningsfrågor om aspekter av kommunikationsförmågan, utan även frågor om t.ex. vad studenten har lärt sig om ämnet i samband med momentet och vad studenten själv upplever gick bra. Den enskilt viktigaste punkten i självvärderingen är att studenten väljer ut vad hon/han tänker träna särskilt på nästa gång (t.ex. att få till en bra avslutning på sin text eller att använda ett mer resonerande språk i sin presentation). På så sätt blir träningen individuellt anpassad och styrd av studenten själv. De ifyllda självvärderingarna sparas som dokumentation i en personlig portfölj för varje student för att möjliggöra en individuell uppföljning över tiden. Studenterna jämförs inte med varandra utan enbart med sin egen utveckling.

Självvärderingen görs digitalt i personlig kommunikationsportfölj i Studentportalen.

dokumentsidan finns våra självvärderings- och återkopplingsformulär m.m. samlade.