Uppföljning

Dokumentation och individuell uppföljning

Utvecklingen av goda kommunikationsfärdigheter är en lång och långsam process, vilket gör att det är svårt att se utvecklingen medan processen pågår. Självvärderingarna som studenten gör efter varje övning är till för att stimulera till reflektion över sin egen kommunikation och för att få till stånd en aktiv och medveten utvecklingsprocess hos varje student, men de tjänar också som dokumentation. I en personlig ”kommunikationsträningsportfölj” sparas de genomförda självvärderingarna tillsammans med annan dokumentation som texter, videofilmade presentationer och annat. Det gör det möjligt att synliggöra och följa upp varje students utveckling över tiden.

Studenternas kommunikationsträningsportföljer finns sedan VT 2014 i Studentportalen.

Alla studenter erbjuds ett individuellt handledarsamtal

På termin tre erbjuds får varje student ett personligt uppföljningssamtal med en handledare. Inför samtalet går studenten igenom sin portfölj och sammanställer sina styrkor och sin utveckling hittills. Under samtalet får man hjälp att hitta vad man kan fokusera på att utveckla vidare framåt. Det är många som har sagt att det först var i samband med samtalet på termin tre som de såg att de faktiskt hade utvecklat sin kommunikativa förmåga. Det är för att denna utvecklingsprocess är långsam och oftast otydlig för studenten själv om den inte dokumenteras. Genom att utvecklingen synliggörs stärks också studenternas självkänsla.