Tips och råd

Här hittar du tips och råd  för interaktion i grupp, muntliga - och skriftliga presentationer.

Skriftliga presentationer

Textkommentering

Den modell vi har arbetat med inom DiaNa projektet kallas för texttriangeln. Med hjälp av modellen kan man dela in skrivarbetet i olika delar. Denna uppdelning kan vara till hjälp när man analyserar och kommenterar en text. Läs mer om texttriangeln i våra dokument om skriftliga presentationer.

Plagiat

I och med tillgången till internet har plagiat av texter blivit ett större problem. Uppsala Universitet har ett avtal med urkund som är en skandinavisk tjänst dit man kan skicka texter till granskning för att kontrollera om texten innehåller plagierade delar. Länk till Urkund

Språkregler

Om du känner dig osäker på svenska språkregler är Svenska skrivregler - en bok vi rekommenderar alla att ha i bokhyllan. Boken är producerad av svenska språknämnden och säljs av Liber förlag (finns både som pappers- och e-bok). Läs mer om boken!

Muntliga presentationer

"Praktik"

Du som handledare erbjuds att i samband med ordinarie handledarinsatser på kurs auskultera under ett övningstillfälle som leds av en erfaren handledare, eller leda ett övningstillfälle där en erfaren handledare auskulterar och efteråt ger återkoppling på handledarinsatsen. Kontakta DiaNa-koordinatorn för mer information.

Tips för uppläggning av muntliga presentationsmoment på kurs

Allmänna tips för uppläggning av övningar finns under Hur vi gör och varför i vänsterspalten. Nedan finns ett par exempel på instruktioner för muntliga presentationer på ett par kurser.

Interaktion i grupp

Övningar

Om du som lärare har lagt in gruppövningar på din kurs kan du även välja att arbeta med gruppdynamik. Genom att göra gruppmedlemmar mer medvetna om vad som händer i deras grupp under arbetets gång kan man utveckla förmågan till grupparbete.

Som lärare kan du tex inför ett grupparbete ägna lite lektionstid till att tala om gruppdynamik (tex med hjälp av nedastående dokument). Man kan även låta kursdeltagare reflektera över sin egen och andra gruppmedlemmars insats under arbetets gång med hjälp av de återkopplingsformulär som tagits fram inom DiaNa projektet. Formulären hittar du i dokumentsamlingen.

Formulären och arbetsdokumenten är tänkta som ett underlag för diskussion.

Arbeten från grupp-kursen

Under DiaNas kurs "Aktiva studenter i grupparbete" utför deltagarna själva ett grupparbete med pedagogisk ämnesanknytning.

Nedan presenteras några av de arbeten som producerats av deltagarna på tidigare kurser. Trevlig läsning!

Kursen VT2013

Kursen VT2010

Kursen VT2008

Kursen VT 2007

Kursen HT 2005